Home

การจัดการขยะใน ประเทศไทย

สุเอซ (SUEZ) ผู้นำด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระดับโลก

การจัดการขยะ ในไทย ตั้งแต่ต้นทางด้วยการคัดแยกก่อนทิ้ง และ. เริ่มต้นจากเอกสารวิชาการของสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในประเทศไทย (2562) ได้ระบุ. ในปี 2557 ได้ระบุให้การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งดําเนินการบริหารจัดการ โดยกำหนดให้การจัดการ. ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากชุมชนทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2546 มีปริมาณใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาคือประมาณ 14.4 ล้านต้น หรือ 39,240 ตันต่อวัน โดยอัตราการ.

การจัดการขยะต้นทาง สู่การเปลี่ยนขยะเป็นพลังงา

 1. ในประเทศไทย พบว่า มีสัดส่วนการใช้พลาสติกเพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์ (Packaging) มากที่สุด และเป็นการใช้ใน ระยะสั้นก่อให้เกิดขยะมากที่สุด โดยในปี 2558 มีการ.
 2. ปี 2563 จึงเป็นเรื่องท้าทายของประเทศไทยในการจัดการทั้งขยะที่มีอยู่ในประเทศ ขยะนำเข้า และขยะอุตสาหกรรมที่จะเกิดใหม่ การแบนถุงพลาสติกเป็นจุด.
 3. การที่ประเทศไทยติดอันดับที่ 5 ของประเทศที่ปล่อยขยะลงสู่ทะเลมากที่สุดในโลก โดยกว่าครึ่งในปริมาณขยะกว่า
 4. ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย นับว่าเป็นปัญหาสำคัญที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานไม่ว่าจะเป็นปริมาณการผลิตขยะที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจาก.
เกม Waste to Energy Mission 3 ภารกิจพิชิตขยะให้เป็นพลังงาน

ความซับซ้อนและสับสน ของการแยกขยะในสังคมไทย : พิชญ์ พงษ์สวัสดิ

 1. แถลงสรุปสถานการณ์มลพิษประเทศไทย ประจำปี 2561 โดยพบว่าจากการขยายตัวของชุมชนเมือง การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการบริโภค ทำให้ในปี 2561 มีขยะมูล.
 2. ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ใน พ.ศ. 2561 ประมาณ 27.93 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.05 จาก พ.ศ. 2560 ที่มีปริมาณ 27.37 ล้านตัน เนื่องจากการ.
 3. ปัญหาขยะอาหารและอาหารส่วนเกินในประเทศไทย อาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ แต่ทว่าหนึ่งในสามของอาหารที่ผลิต ออกมาในโลก.
 4. งานแข่งขันสร้างโมเดลการจัดการขยะในประเทศไทยผ่านการลงมือทำจริงในชุมชนต้นแบบคุ้งบางกระเจ้า ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท!
 5. ขยะพลาสติกในประเทศไทยติดโผมากเป็นอันดับ 5 ของโลก คิดเป็น 2 ล้านตันของปริมาณขยะทั้งหมด ที่น่ากังวลก็คือ ขยะพลาสติกสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์.
 6. สำหรับประเทศไทยเอง นับว่าเพิ่งเริ่มตื่นตัวกับการจัดการปัญหาขยะพลาสติกอย่างจริงจัง ซึ่งแม้ว่าผู้บริโภคหลายคนจะยังไม่ชินและมีเสียงบ่น.
 7. ในปี 2561 จากปริมาณขยะทั้งหมด 27.82 ล้านตัน การจัดการขยะในประเทศไทย มีจำนวน 10.88 ล้านตัน ถูกนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง และ 9.58 ล้านตัน ถูกนำไปรีไซเคิล ส่วน.

การจัดการขยะมูลฝอย วาระแห่งชาติเริ่มต้นได้ที่ตัวเร

ฉบับที่ 133 ตุลาคม 2560 3 การจัดการ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไท การทะลักเข้ามาของขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์จากต่าง.

ถุงขยะสีรุ้งเคล็ด (ไม่) ลับการลดปริมาณขยะฝังกลบในสวีเด

ความฝันของ ด

PCD: Municipal Waste Management; Manual for Local

การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย. การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย : โลกยุคโลกาภิวัตน์ เป็นโลกไร้พรมแดนที่มีการพัฒนาในทุก ๆ ด้า Mehr von การปฏิรูปประเทศไทย การปกครองท้องถิ่น - สปช. auf Facebook anzeige สถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 1 ส่วนขยะม ูลฝอยและสิ ่งปฏิกูล สํานักจัดการกากของเสยีและสารอ ันตรา

สรุป 5 ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่น่าติดตามในปี 2563 the Momentu

 1. ไทยใช้ถุงพลาสติก4.5ล้านชิ้นต่อปี พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวว่า จากปริมาณขยะมูลฝอยของประเทศภายในปี 2560 พบว่า มีขยะพลาสติกเกิดขึ้นประมาณ 12% ของปริมาณ.
 2. เกี่ยวกับนโยบายการจัดการขยะของไทย 1. ความเป็นมา ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ได้กำหน
 3. ข่าวสารหน่วยงานขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย. ที่ผ่านมา.
 4. และหลังจากนี้เราเชื่อว่าการจัดการขยะจะไม่จบที่โครงการนี้ แต่คาดหวังว่าแต่ละทีมที่เข้าร่วม รวมถึงคนที่ติดตาม โครงการ Waste Runner 100 Days Challenge จะได้.
 5. การบริหารจัดการขยะพลาสติกของประเทศไทย งาน ความตระหนักและมีส วนร วมในการ จัดการขยะมูลฝอยและสามารถเป น หน วยงานต นแบบการลด คัดแยกขยะ มูลฝอยใ.
 6. พิจารณาเก ี่ยวกับแนวทางการบร ิหารจัดการขยะของประเทศในภาพรวมท ั้งระบบ มติครม. 7. Roadmap การจัดการ ขยะมูลฝอยและของเส ียอันตราย แผนแม่บทการบร ิหาร.
 7. ปัญหาขยะ. เชลล์ได้ตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกทั่วโลก ในหลายพื้นที่ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานของการจัดการขยะและการรีไซเคิลแบบดั้งเดิม หรือขยะ.

ประเทศไทย 2563: สถานการณ์ขยะในไท

ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย - actionforclimat

neda จัดสัมมนาศึกษาการจัดลำดับความสำคัญ ของการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และการเปิดจุดผ่านแดนถาวรกับประเทศเพื่อนบ้า รายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทยไว้ล่าสุดเมื่อปี 2559 ทำให้เห็นจำนวนขยะมหาศาลที่สะสม หมักหมม ท้าทายต่อการแก้ไข . เฉพาะในปี 2559 มีขยะมูลฝอย.

สถานการณ์มลพิษไทยตลอดปี 61 พบขยะเพิ่มมากขึ้น - Thaihealth

แต่ในประเทศไทย ปริมาณของ E-Waste ในทุกๆ ปีกลับมีแต่จะเพิ่มมากขึ้น และมากขึ้นจนน่าตกใจ เพราะระบบในการคัดแยกชิ้นส่วนเพื่อนำไป. ทั้งนี้ ในงานศึกษาของพีรนาฏ และสุทธิพร ที่ใช้ข้อมูล ณ ปี 2558 นั้น ยังไม่ได้พิจารณาถึงพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของคนไทยที่เริ่มเปลี่ยนไป. > การจัดการขยะ อาวุโสด้าน 3R และเศรษฐกิจหมุนเวียน ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๑๐ (ฉบับภาษาไทย) ลดและใช้ประโยชน์ของเสีย วัน.

ในฐานะเป็นผู้ประกอบการด้านการจัดการของเสีย คุณต้องการรถที่มีความพร้อมใช้ปฏิบัติงานสูงเพื่อหลีกเลี่ยง. าหรับประเทศไทย ขยะอาหารเป็นปญหาส ั าคัญของการจัดการขยะโดยเฉพาะ ในเขตเมือง จากการศึกษาในระหว่างปี 2548-2552 ขยะอาหารมีสัดส่วนมากที่สุดคิดเป็น 41. เดินหน้าเร่งรัดการดำเนินงานแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก ตามโรดแมป การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561-2573 สู่การบรรลุเป้าหมาย การเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้ง.

64. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน - ฐานข้อมูลเพื่อการรายงาน ..

 1. การส่งมอบเป้ าหมายการลดขยะอาหารโดยการวัด การจัดการ ,และการควบคุมขยะอาหาร,การมีส่ วนร่วมระหว่างเจ้าของธุรกิ จและผู้บริโภคผ่านการรายงานข้.
 2. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับองค์กร The Ocean Cleanup นำร่องส่งนวัตกรรมเครื่อง Interceptor เรือเก็บขยะแม่น้ำ ลำแรก ดักเก็บขยะพลาสติกในแม่น้ำ.
 3. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยขยายวงกว้างมากขึ้น ส่งผลให้มีการใช้หน้ากาก.
 4. สายการบินไทยสมายล์ประกาศเพิ่มจำนวนเที่ยวบินและเส้นทางบินในประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการการเดินทางของผู้โดยสาร ระหว่าง.
 5. แผนปฏิบัติการ ประเทศไทย ไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559-2560) ภายใต้แผน แม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-256
 6. ทุกวันนี้ไม่ใช่แค่จำนวนประชากรไทยที่เพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปีเช่นกัน ที่ผ่านมา.
 7. เกษตรกรรมล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเปล ี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทั้งสิ้น ในประเทศไทยมี แหล่ํงกิาเนดมลพิษทางอากาศ ได้่แก.

100-DAY CHALLENGE - Waste Runne

คุณกฤษดาเสริมว่า ถ้าเมื่อไหร่ Recycled Plastic Road เป็นมาตรฐานประเทศไทย ในการจะได้มาซึ่งขยะพลาสติกจะเริ่มเป็นปัญหา เพราะอย่างหนึ่งคือว่า ด้วย. 1 ใน 3 ของอาหารที่เรากินอยู่ทุกวัน ถูกทิ้งทั้งที่ยังกินได้ สำหรับประเทศไทย ค่านิยม เหลือดีกว่าขาด ทำให้อาหารส่วนเกินจำนวนมาก กลายเป็นขยะ. ได้จัดทำมาตรการเพื่อจัดการขยะทะเล 5 ด้าน ได้แก่ 1.การศึกษาชนิด ปริมาณ แหล่งที่มาและจัดทำฐานข้อมูล 2.การลดผลกระทบจากขยะทะเลต่อระบบนิเวศที่. สถานการณ์ขยะชายหาด. ประเทศไทยมีจังหวัดที่มีพื้นที่ทะเลทั้งหมด 24 จังหวัด และจากการสำรวจของกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ.2561 พบว่ามีขยะที่ตกค้างบริเวณชาย.

แหล่งภาพ: ERM-Siam Co., Ltd. วิธีจัดการขยะและของเสียด้วยการใช้เตาเผาขยะนิยมใช้ในประเทศที่มีพื้นที่ทำหลุมฝังกลบจำกัด ประชาชนสามารถใช้เตาเผาขยะขนาด. นโยบายการคัดแยกขยะที่ต้นทางที่ไม่จริงจังของรัฐบาลเป็นสาเหตุของการล่มสลายในการจัดการปัญหาขยะในประเทศ1.การคัดแยกขยะเป โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย เปิดตัวโครงการลดขยะอาหาร WasteWatch (เวสท์วอทช์) รณรงค์ลดความหิวโหยและภาวะโลกร้อน พร้อมเป้าลดขยะอาหารทั่วโลก 50% ภายใน 5 ป คอลัมน์ csr talk คุณทราบหรือไม่ว่าปัจจุบัน 1 ใน 3 ของอาหารที่ถูกผลิตในโลกนั้นกลายเป็นขยะอาหาร และ 8% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่งผลมาจากขยะอาหารใน. อีกทั้งยังขาดวิธีการจัดการขยะที่ได้มาตรฐาน . ความต้องการบริโภคถุงพลาสติกในประเทศไทยมีปริมาณค่อนข้างสูง. เห็นได้จากเมื่อเราไปซื้อสินค้า.

'ขยะพลาสติก' ปัญหาขบคิดระดับชาต

การกำจัดขยะมูลฝอยในแต่ละปีไม่ได้กำจัดจนเกลี้ยงหมดประเทศซะทีเดียว แต่ละปียังมีปริมาณขยะตกค้างสะสมอยู่ไม่ใช่น้อย แล้วขยะตกค้างก็ไม่ได้. พฤติกรรมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา นายปภาวิน เหิดขุนทด การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และซากผลิตภัณฑ์อื่น ๆ รวมถึงการวางแผน และจัดระบบการจัดการซากผลิตภัณฑ์ของประเทศต่ รู้หรือไม่ #ประเทศไทย ติดอันดับ7 . ประเทศที่ทิ้งขยะลงทะเลมากที่สุดในโลก . ความสวยงามของทะเลไทยขึ้นชื่อติดอันดับโลก..

สถ.จัดประชุมท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศรับมือโควิด-19 ย้ำชัดให้อปท.หนุนการทำงานของจังหวัดในมาตรการคุมเข้มบ่อน-แรงงานต่างด้าวการจัดตั้ง Local. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ปริมาณขยะพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมในไทยถูกส่งไปกำจัดถูกวิธีมีไม่ถึงครึ่ง ส่วนมากถูกนำไปกำจัดผิดวิธี. เผยบทสัมภาษณ์ถึงปัญหาขยะในประเทศไทย สู่การหาทางออกปัญหาขยะล้นเมือง รวมถึงโรงไฟฟ้าขยะกับอนาคตขยะในประเทศไทย . x close. HILIGHT. ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าว. หน้าแรก / Global & Thailand Practices / การจัดการขยะในชุมชน จากสิ่งของไร้ค่า จาก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ในเครือเอสซีจี . ทุกวันนี้เราจึงได้เห็นภาพ. การสัมภาษณ์ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี นักวิจัยด้านการจัดการขยะ.

แนวทางจัดการ ขยะพลาสติก ที่ไทยไม่ควรมองข้า

 1. แม้ว่าการจัดการปัญหาขยะในระดับประเทศอาจจะดูเป็นเรื่องใหญ่และไกลตัว แต่เราทุกคนก็สามารถมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานี้ได้เพียงเริ่มจากตัว.
 2. การจัดการขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน yanisa playchum สิงหาคม 3, 2562. ญาณิศา พลายชุม. ผู้ช่วยผู้ประสานงานชุดโครงการ จับตาอาเซียน (ASEAN Watch) ฝ่าย 1. สำนักงานคณะ.
 3. โลโก้ประจำการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคฤดูหนาว 2022 ณ เมืองคาซาน ประเทศรัสเซีย ได้รับการเปิดตัวในพิธีซึ่งจัดขึ้น ณ ป้อมปราการคาซานเครมลิน.

การจัดการน้ำเสีย และขยะในภาวการณ์ระบาด covid - 19 ให้ทำความเข้าใจกับประชาชน และลดความเสี่ยงของประชาชน 5. สถานการณ์ภัยแล้ง ให้ติดตามสถานการณ์และ. กรณี ขยะครัวเรือน มีปัญหาเรื่องการกระบวนการจัดการเพื่อนำไปกำจัด จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ในปี 2559 คนไทยผลิตขยะพิษจากบ้านเรือน.

มาตรการเศรษฐศาสตร์ในการจัดการมลพิษแต่ละประเภท พร้อมทั้ง การเรียนรู้ประสบการณ์การใช้มาตรการเศรษฐศาสตร์ของประเทศไทย และต่างประเทศ และจัด สพฐ. ส่งหนังสือถึง ผอ.ทุกเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ย้ำการรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ไม่ให้นำผลคะแนนการทดสอบ โอเน็ต มาใช้เป็นเกณฑ คู่มือการกรอกแบบสำรวจข้อมูล การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น . กรมควบคุมมลพิษ โดยกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย ได้ การจัดการขยะของต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา1) นโยบายการจัดการขยะของประเทศไทย 2) เพื่อเสนอแนวทางในการก าหนดนโยบายกา โครงการ แนวทางการจัดการขยะ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะนี้ เป็นแผนปฏิบัติการระยะสั้น มุ่งดำเนินการ 2 ระยะ คือ.

ในขณะที่ประเทศไทยกำลังตื่นตัวกับการ คัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณและเพิ่มประโยชน์ในการใช้งานให้ได้มากที่สุด ตามหลัก 3R : Reduce Reuse และ Recycle อยู่นั้น. วิเคราะห์ : โรงงานขยะพิษในไทย สื่อนอกรายงานอะไรจนเป็น. ข้อมูลขยะมูลฝอยในประเทศไทย 1. สถานการณ์ด้านการจัดขยะมูลฝอยของประเทศไท

สพปนักท่องเที่ยวแห่รับลมหนาวบนม่อนแจ่ม-ดอกนางพญาเสือโคร่ง"ผลิบาน"ผู้หญิง - นักออกแบบชูเทรนด์ใหม่ นำ‘ขยะ’มาดีไซน์ให้สวยดูประวัติ"มีดหมอ -มนตราอาคมขลัง"สมุทรสาคร"ปั้นนักชกเยาวชนหญิง" เหรียญทอง ปากน้ำเกมส์

40 การศึกษาศักยภาพการผลิตน ้ามันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติกในประเทศไทย 1. บทน า ปัจจุบันโลกประสบปัญหาวิกฤตการณ์ขาดแคลนพลังงานและราคาน ้ามันที่. จัดทําเป็นแผนแม ่บทการบริหารจัดการขยะม ูลฝอยของประเทศ (สถานการณ์มลพิษของประเทศไทยป ี 2557 เธอยกตัวอย่างการจัดการขยะอาหาร และอาหารส่วนเกินในต่างประเทศที่น่าสนใจ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย คือ ฝรั่งเศส. รู้หรือไม่ว่า ประเทศไทยกำลังดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณขยะอาหารลงครึ่งหนึ่งภายใน พ.ศ. 2573 หรือในอีก 10 ปีข้างหน้า ตามเป้าหมายการ. นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รับทราบมาตรการการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ.

 • เกลือ แก้ลมพิษ.
 • เชฟครูซ 2015.
 • จ๊อด เขียนภาษาอังกฤษ.
 • ระบบ ไฮ ด รอ ลิ ค รถแทรกเตอร์.
 • ปลูก ชวนชม หน้าบ้าน.
 • ราคาทอง ดู ยัง ไง.
 • นิทาน กระต่ายกับผีเสื้อ.
 • ปลูกกัญชง.
 • Philips airfryer อุปกรณ์เสริม.
 • เป็นรอยกางเกงใน.
 • รูปตารางกราฟ.
 • หลอดทดลองขนาดเล็ก ภาษาอังกฤษ.
 • อยากแยกบ้านกับแม่สามี.
 • Acute glomerulonephritis การพยาบาล.
 • กระบะปลูกผักยกพื้น.
 • ไม้สักรางลิ้น ราคา.
 • Ultrastudio 4k blackmagic.
 • หนอนคืบกะหล่ำ.
 • ไหมถักผมสีดำ.
 • ศัลยกรรมไหล่ตก.
 • Bmw e65 กับ e66 ต่างกันอย่างไร.
 • ไข่เจียว หมูสับ ทรงเครื่อง.
 • เครื่องแกะ สลัก ไม้ 3d.
 • ประตูกระจกบานเลื่อน 4 บาน ขนาด.
 • ฟินแลนด์ ชนบท.
 • แบบฟอร์ม ตรวจ สอบ การจับ.
 • เชียงใหม่ เคย มี หิมะ ตก มั้ ย.
 • รอยช้ำ มะเร็ง.
 • รูปสาหร่ายม้วน.
 • ดอก วิ ส ที่ เรี ย ปลอม.
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์.
 • ชื่อจระเข้.
 • แรคคูน.
 • จุดกลางหน้าผาก จีน.
 • เซลฟี่.
 • เต่าทะเลไทย.
 • ปรัชญานักกฎหมาย.
 • เครื่องทอผ้าในอดีต.
 • ชุดแต่งงานเจ้าสาว อ้วน เตี้ย.
 • แก้ปัญหาขยะในทะเล.
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์.